Rösträttens sånger klingar på nytt

Grupporträtt av kvinnor i vita klänningar.

Musik och sång var ett vapen i kampen för rösträtten som rösträttskvinnorna drog nytta av. Under våren har Estradkören i Göteborg spelat in några av de sånger som cirkulerade i kampen för kvinnors rösträtt.

Att spela in under en pandemi, då det inte varit möjligt att träffas och sjunga tillsammans, har inneburit andra tillvägagångssätt än de vanliga. Varje körsångare har spelat in sin stämma och video hemma med mobiltelefon eller annan utrustning som funnits till hands. Därefter har stämmorna fogats samman till gemensamma ljudfiler eller virtuella körer. ”Håll ut din tid” är tonsatt för fyrstämmig damkör från början, medan övriga sånger i original är skrivna för enstämmig sång. Körarrangemangen har gjorts av Sverker Domar, som också stått för ljud- och videoproduktion samt instrumentala ackompanjemang. Samtliga inspelningar är gjorda som en del av forskningsprojektet Rösträttens sånger, som leds av Marita Rhedin vid Göteborgs universitet.

Svenska kvinnors medborgarsång

Dikten ”Svenska kvinnors medborgarsång” författades av Ellen Kleman, som var redaktör för Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Dagny och senare för tidskriften Hertha. Texten skrevs inför femårsfesten för Stockholmssektionen av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) 1907, där den också lästes upp av Kleman själv. I sin helhet har dikten sju strofer. Texten trycktes samma år i arbetarkvinnornas tidskrift Morgonbris (Nr 3, 1907). Två år senare tog företrädare för FKPR initiativ till att tonsätta dikten. Kompositören Emil Sjögren tog sig an uppgiften och valde ut tre strofer till sin tonsättning.

I det här körarrangemanget deltar även herrarna, för det fanns ju många män som också stödde kvinnornas krav. I inspelningen har en av de strofer som Sjögren tonsatte bytts ut mot en annan från Klemans dikt.

Allmän rösträtt

Revymannen Emil Norlander var tidigt ute med att kommentera kvinnornas krav på politiskt inflytande. I nyårsrevyn 1908, No 30 Gustafson eller Hva’ bråkar dom för sjunger damerna kupletten ”Allmän rösträtt”. I sången nämns både deras omfångsrika hattar och diverse knep som kvinnorna ämnade ta till för att få sin vilja igenom, som att vägra sköta hushållssysslor eller uppfylla de äktenskapliga kraven. ”Allmän rösträtt” sjöngs inte bland rösträttskvinnorna, utan är en av flera sånger från populärkulturen som kommenterade och ibland kritiserade förändringarna i fråga om maktbalans och rollfördelning mellan man och kvinna.

Kvinnornas sång

En sång som däremot sjöngs inom rösträttsrörelsen var ”Kvinnornas sång”, som publicerades 1912 i tidskriften Rösträtt för kvinnor (Nr 2, 1912). Texten är en översättning av ”Women’s Battle Song”, som sjöngs av Elsa Stenhammars damkör vid den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911. I tidskriften föreslås sången som lämplig att sjunga på internationella kvinnodagen, som började firas i Sverige vid denna tid. Sången är publicerad med text och melodistämma, utan ackompanjemang. I publikationen framgår inte vem som har gjort den svenska översättningen eller varifrån melodin har hämtats.

Textens förlaga, ”Women’s Battle Song”, hade en särskild roll i den internationella rösträttsrörelsen. Vid den föregående rösträttskongressen, som hölls i London 1909, beslöts att ”Women’s Battle Song” skulle antas som rörelsens internationella hymn, samt att en tävling skulle utlysas om att sätta musik till texten. Det bidrag som föll den för ändamålet tillsatta musikkommittén särskilt i smaken var det som framfördes vid kongressen i Stockholm 1911. Texten översattes också till fler språk och även andra melodier att sjunga den till var i omlopp.

Håll ut din tid

En annan sång som framfördes inom rösträttsrörelsen är ”Håll ut din tid”, med undertiteln ”Kvartett för fruntimmersröster”. Musiken är skriven av Malla Grönlund, som var aktiv i Söderköpings FKPR och blev dess ordförande 1913. Textförfattaren Karl Gustav Ossiannilsson var under det tidiga 1900-talet politiskt och publicistiskt verksam inom arbetarrörelsen samt en populär kampdiktare. Han skrev också dikterna ”Till kvinnorna!” och ”Kvinnornas lösen” – den senare tonsattes av Hugo Alfvén. Den nationalromantiska sången ”Sveriges flagga” för manskvartett är ett annat resultat av Alfvéns och Ossiannilssons samarbete. ”Håll ut din tid” sjöngs i samband med Gävle FKPR:s årsmöte den 22 februari 1915 av en dubbelkvartett, huvudsakligen bestående av kvinnor inom föreningen.

Originalnoter till sångerna har hämtats från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Gävle/Arkiv Gävleborg, Svenskt visarkiv samt Kvinnsam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Marita Rhedin, fil dr i musikvetenskap.

Läs mer:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Elsa Stenhammars damkör, som sjöng vid den internationella kongressen i Stockholm 1911. Foto ur Andrée-Stenhammararkivet, Musik- och teaterbiblioteket, Musikverket. På baksidan går att utläsa att fotot troligen är från 1908, men det står också ”eller 1911”.

Hänvisa till artikeln så här: Marita Rhedin, ”Rösträttens sånger klingar på nytt”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/rostrattens-sanger-klingar-pa-nytt/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Marita Rhedin

Marita Rhedin är fil.dr i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör frågor om musik, text, röst och sceniskt uttryck relaterat till samhällsfrågor. Projektet "Rösträttens sånger" handlar om musikens roll i kampen för kvinnors rösträtt.

Visa alla artiklar av Marita Rhedin